دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 122                   کاربران مهمان: 239
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم رحیمی
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رقیه رضایی خاله سرایی
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صدرالدین باوقارالیه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مواردعزل قیم درحقوق ایران .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کیمیا عمید
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کیمیا عمید
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کیمیا عمید
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کیمیا عمید
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:روزیه علیزاده
دانشجو: مبینا بختیاری
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:روزیه علیزاده
دانشجو: مهدی فاضلی
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سید حسن قایمی کیوی
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو مهرداد مجیدی دباغ کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: وحید شیرین زاده
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سعید نژادجواد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش ارجاعی در رباعیات خیام بر اساس نظریه ارتباطی یاکوبسن .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو خشایار منصورحسینی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: خشایار منصورحسینی
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو سیده سمیه رجایی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: سیده سمیه رجایی
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عادل صفدرگندشمین مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تعلیق و تعویق مجازات در پیشگیری از تکرار جرم سرقت مطالعه موردی شهرستان اردبیل در سال1396 .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو عیسی بهنام شاه نشین کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: عیسی بهنام شاه نشین
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو اردشیر بنی خدمت کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: اردشیر بنی خدمت
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو جاهد رشیدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: جاهد رشیدی
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو شهلا بلبلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: شهلا بلبلی
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو هاجر رضاپور نیری کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: هاجر رضاپور نیری
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو پریسا محمدنژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: پریسا محمدنژاد
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو سیدمهدی تقواپیشه کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: سیدمهدی تقواپیشه
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو سمیه طوقی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: سمیه طوقی
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو رامین ابراهیمی قاراب کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: رامین ابراهیمی قاراب
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو بتول اسفندیاری کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: بتول اسفندیاری
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: صدور کد
حمید تازه کار برای پایان نامه دانشجو میکاییل شعبانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمید تازه کار
دانشجو: میکاییل شعبانی
تاریخ:
1397/04/30

سوالات متداول