شهنام آزاد مردپست الکترونیکی:sazadmard@yahoo.com
گروه آموزشی:روانشناسی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

مقالات چاپ شده در نشریات
مقالات ارائه شده در کنفرانسها
کتب تالیفی


تحصیلات من
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
طرح های پژوهشی
تشویق ، تقدیرنامه و جوایز
پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1اثربخشی پروتکل درمان کمال گرایی در ادراک شایستگی، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمال گرامحبوبه اسماعیلیsazadmard@yahoo.comاستاد راهنما
2رابطه بین کمال گرایی ، خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با میانجیگری استرس تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش .ویدا سرابی زادهV.sarabi52@gmailاستاد راهنما
3مقایسه ی اثربخشی الگوی یادگیری معکوس و روش مرسوم بر پیشرفت تحصیلی، ادراک شایستگی و نگرش دانش آموزان در درس علوم پایه پنجم ابتداییسهیل فریدfaridsoheil@gmail.comاستاد راهنما
4"رابطه توانایی حل مسئله اجتماعی با شایستگی اجتماعی، خودکارآمدی اجتماعی و سازگاری دانش آموزانعارف فیروزیfiruzi.aref@gmail.comاستاد راهنما
5 نقش هوش شناختی، هوش هیجانی و خودپنداره تحصیلی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان جهشی علی مقاصدی?????استاد راهنما
6مقایسه نیازهای اساسی روانشناختی، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان مدارس شهری و روستایی دوره متوسطه دومحامد احمدی بنهahmadi.hamed44@yahoo.comاستاد راهنما
7نقش شیوه های فرزند پروری و تاب آوری در پیش بینی ابعاد سازگاری دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیلامید پنداشتهpendashteh.omid@gmail.comاستاد راهنما