سیف الله آقاجانی



پست الکترونیکی:sf_aghajani@yahoo.com
گروه آموزشی:روانشناسی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی









پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1نقش خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و هوش معنوی در پیش بینی سلامت چند بعدی همسرانمهرداد هادی پورخطبه سراmehhrdad.hadipuor@gmail.comاستاد راهنما
2تعیین ارتباط سیستم های مغزی / رفتاری ، سبک های اسناد و عواطف منفی با کیفیت زندگی افراد اقدام کننده به خودکشی مریم درابادیmaryam.darabady@gmail.comاستاد راهنما
3اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی در ارتقاء تعامل مادر و کودک و بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودکان کم توان ذهنیفاطمه نعمتیfatemehnemate96@gmail.comاستاد راهنما
4نقش ریسک پذیری و آسیب پذیری روانی در پیش بینی بازگشت اعتیاد در معتادانمحمد قنبرزادهmohammad1991gh@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری و مقایسه انواع اختلالات یادگیری در مدارس غیرانتفاعی و دولتیسینا عبدیS.abdi1172@yahoo com استاد راهنما
6مقایسه امید به زندگی، بهزیستی روانشناختی و عاطفه مثبت و منفی در بین دانش آموزان نابینا و بیناندا سعادت خواه مرنی1@gmail.comاستاد راهنما
7نقش امید به زندگی، خودکارآمدی و طرحواره های ناسازگار در پیش بینی افسردگی معتادان تحت درمان با متادون فرح خداداد پیله رودfarah.khodad@gmail.comاستاد راهنما
8رابطه الگوهای فرزند پروری و نگرش مذهبی با علایم نشانگان وسواس اجباری در دانش اموزانبهنام هاشمیBehnam.hashemi1268@yahoo.comاستاد راهنما