مظاهر احمدپور قره درویشپست الکترونیکی:mazaher.ahmadpour@yahoo.com
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1 مفهوم و مبانی متناسب بودن تعقیب کیفری و جلوه های آن در حقوق کیفری ایرانمحمد اقازاده کوهسارهaghazadeh67@yahoo.comاستاد راهنما
2نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی رحیم درگاهیDargahi.2001@gmail.comاستاد راهنما
3ضرورت تغییر در موارد صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت روند رسیدگی و صدور حکمامیررضا شعاریShoariamirreza@gmail.comاستاد راهنما