علی احمدیپست الکترونیکی:ahmadi@atu.ac.ir
گروه آموزشی:علوم ارتباطات اجتماعی
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1سناریوهای آینده شبکه بین المللی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در افق ده سالهفتحعلی تیرگر فاخریftfakheri589@gmail.comاستاد مشاور