نازیلا آقایی هیرپست الکترونیکی:nazila.aghayi@gmail.com
گروه آموزشی:ریاضی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مکان یابی VNF ها در زنجیره خدمات در حضور عدم قطعیت داده هازینب تیزپرنیریZeinab.Tizpar888@yahoo.comاستاد راهنما
2تخصیص منابع بوسیله معیارهای چندشاخصه در محاسبات ابریبابک غلامی پیراقومbabak.gholamipiraghom@gmail.comاستاد راهنما
3الگوی حرکتی بهینه ایستگاه پایه برای حداکثر کردن طول عمر شبکه های حسگر بی سیممحمد عالی مراد خرم ابادmohammad_alimorad@yahoo.comاستاد مشاور
4ارایه پروتکل انرژیکارا با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری مبتنی بر بهینگی در شبکه های حسگر بی سیمامید عزیززاده نیارazizzadeh.o55@gmail.comاستاد راهنما
5اندازه گیری تراکم انرژی مطلوب و نامطلوب.شبنم خیاطی کیویShabnam khayatikivi @gimal. Comاستاد راهنما