رسول اباذریپست الکترونیکی:rasoolabazari@gmail.com
گروه آموزشی:ریاضی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1قضایای نقطه ثابت ونقطه انطباق چندگانه برای برخی از نگاشت‌ها در فضاهای جزئا مرتب با متر تعمیم یافتهسمیرا حادی بنابhadi.23bonab@gmail.comاستاد راهنما
2توسیع قضایای نقطه ثابت در فضاهای متریک نرم،b –متریک‌ها ، متریک‌های نرم– جزیی و سایر فضا هاخلقت امینی سفیدابaminikhelgat@yahoo.comاستاد مشاور