حبیب ابراهیم پورپست الکترونیکی:ebrahimpourh@yahoo.com
گروه آموزشی:مدیریت
رتبه:دانشیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر مهارت اجتماعی و پیشرفت مسیر شغلی در توسعه حرفه ای کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیلسیمین حسین پورsiminhoseynpur@gmail.comاستاد راهنما
2بررسي تاثير سرمايه فكري و هوش اجتماعي بر مديريت زمان كاركنان بانك تجارت استان اردبيلعبداله عبدیa.abdi1390@gmail.comاستاد راهنما
3نقش خودكارآمدي كاركنان در عملكرد غير مالي كاركنان اداره كل اموزش و پرورش استان اردبيل امید شادبان باباییhasann.niknam2015@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی نقش هوش هیجانی، اخلاقی و اجتماعی مردم شهر اردبیل بر اعتماد عمومی آنها به پلیس راهوراصغر رحمانیrahmani.a0914@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی تاثیر هوش هیجانی بر تمایل به کارآفرینی و خودکارآمدی اجتماعی زیبا لطفیcoffeenet.daneshjoo.print@gmail.comاستاد راهنما
6بررسی رابطه بین شایستگی کارکنان با جامعه پذیری سازمانی و سازگاری شغلی کارکنان شهرداری اردبیلفریبا سعادتیsabnetco@yahoo.comاستاد راهنما
7ارایه الگوی توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد کارآفرینانه(مورد مطالعه سازمانهای دولتی استان اردبیل)جاوید رخشانیjavidrakhshani@gmail.comاستاد راهنما
8بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری در عملکرد وظیفه ای و رفتاری کارکنان(مورد مطالعه:اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل)سیمین پناهی مزرعهmansourpanahi10@yahoo.comاستاد راهنما
9بررسی تاثیر رفتار غیر مدنی رانندگان بر بهزیستی روانشناختی مامورین راهور رحمان مهدیزادهrahman.mehdizadeh99@gmail.comاستاد راهنما
10ارائه مدل مدیریت اخلاق حرفه ای برای نظام بانکی با رویکرد عملکرد تجاری( مورد مطالعه: بانک های شمالغرب کشور ایران)صدیف باقری دابانلوmanage_sbagheri@yahoo.comاستاد مشاور