عباس ابوالقاسمیپست الکترونیکی:abolghasemi_44@yahoo.com
گروه آموزشی:روانشناسی
رتبه:استاد
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1پیش بینی آمادگی و امید به درمان در زنان مبتلا به سرطان بر اساس پردازش،تنظیم و وضوح هیجانیفریبا احمدی رزدارFariba.Ahmadi9495@Gmailاستاد راهنما
2مقایسه ی بازشناسی هیجانی، تجربیات تجزیه ای، عقاید هذیانی در دانشجویان دختر با و بدون اختلال بدشکلی بدنیشبنم خدمتیShbnm.khd@gmail.comاستاد راهنما
3نقش مزاج عاطفی/هیجانی و حل مسأله اجتماعی در پیش بینی انعطاف روانی افراد دارای تجربه تروماتیک حسن اسدی@gmail.comhasan.tanha24استاد راهنما
4مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و رفتار درمانی شناختی مثبت نگر بر بهزیستی هیجانی وکیفیت زندگی زنان دارای سندرم خستگی مزمن.فریده صادقیsadeghi4e4farideh@yahoo.comاستاد راهنما
5مقایسه اثربخشی برنامه های آموزشی تنظیم هیجان و دلسوزی به خود بر کاهش وزن و کنترل عواطف در دختران مبتلاء به چاقیحمیده اسماعیل زاده نوجه دهesmailzadeh_hamideh@yahoo.comاستاد راهنما
6مقایسه سرشت عاطفی/هیجانی و هوش معنوی در افراد با و بدون اختلال خشم انفجاری متناوب.شبنم بقایی لمرShabna.baghayi@. Coomاستاد راهنما
7مقایسه رفتار مهربانی،دشواری تنظیم هیجان وکنترل فکر در پرستاران با وبدون تعارض شغلی.پریسا هنرور نمینpare_namen@yahoo.comاستاد راهنما
8مقايسه دشواري در تنظيم هيجان، حس انسجام و سلامت رواني در زنان با و بدون بيماري پوكي استخوانسمیه فرزانهsab.f26@gmail.comاستاد راهنما
9اثربخشى درمان شناختى رفتارى گروهى بركاهش كمال گرايى ، افزايش عاطفه مثبت و بهبود عملكرد دانشجويانعلیرضا رجایی نیاalireza_rajaeinia@yahoo.comاستاد مشاور
10مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و روان درمانی مثبت نگر بر واکنش های هیجانی، کیفیت زندگی و خواب بیماران مولتیپل اسکروزیسسید هادی رفیعیWww.Rafieeh96@Gmail.com استاد مشاور