محمدتقی احدیپایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مطالعه و شناسايي اكتوپارازيت دايمي دمودكس در زنان اردبيلفرناز محمدهدایتیfarnazmh1994212@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی ارتباط بین عفونت مزمن توکسوپلاسماگوندی و میگرننیلوفر جویانی n.jooyani73@gmail.comاستاد راهنما
3 بررسی ارتباط آلرژی تنفسی وعفونت ژیاردیا لامبلیا درکودکانمهسا شاهی72m.shahi@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی عفونت های هلیکو باکتر پیلوری و ژیاردیالامبلیا در بین زنان 20-40 سال در اردبیل فاطمه شریفیsharifi21@gmail.comاستاد راهنما
5بررسي ارتباط عفونت مزمن توكسوپلاسما گوندي با اختلال بيش فعالي / كمبود توجه (ADHD) در كودكان ٢تا ١٢ سالصنم شاه محمدی خیاویsanam.sh@iran.irاستاد راهنما
6بررسی سطح سرمی IgM, IgG ضد توکسوپلاسما گوندی و انتی بادی بروسلا در سرم خون خانم های اهدا کننده خون اردبیلاسما انصاریasmaansari7272@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی سطح سرمی قند گلوگز و هموگلوبین A1c Hb در خانم های مبتلا و غیر مبتلا به توکسوپلاسموز مزمن در اردبیلالهام سعید شیرانelhamsaeidi73استاد راهنما
8 ارزیابی سطح سرمی ویتامین D3 در زنان مبتلا و غیر مبتلا به عفونت مزمن توکسوپلاسما گوندی در اردبیلشیوا سعیدی شیرانshiva.saidi@iran.irاستاد راهنما
9بررسی آمیب های آزاد زی پاتوژن در آب های گرم و معدنی مشگین شهرپریا علی خیاویwww.parya_khiavi@yahoo.comاستاد راهنما
10بررسی سطح سرمی نوروترانسمیتر دوپامین و تستوسترون در زنان مبتلا و غیر مبتلا به توکسوپلاسموز مزمنمهسا صادق پورMahsadegpoor2474@gmail.comاستاد راهنما